photo

Hệ thống website Trường học điện tử

Trang thông tin “Trường học điện tử - MISP” do Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, xây dụng và phát triển.

Trang thông tin “Trường học điện tử”là môi trường kết nối giữa Lãnh đạo nhà trường - Giáo viên - Học sinh và Phụ huynh học sinh nhằm thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Mỗi đơn vị, cơ sở giáo dục tham gia hệ thống đều có một trang web riêng đáp ứng các yêu cầu: THÔNG TIN - DẠY VÀ HỌC TƯƠNG TÁC TRÊN MÔI TRƯỜNG INTERNET - QUẢN LÝ TRỰC TUYẾN

Trang thông tin “Trường học điện tử” được xây dựng trên nguyên lý sử dụng kết quả làm việc của từng cá nhân nhưng thành quả được tổng hợp để phục vụ cho nhiều đối tượng người sử dụng.

Nguyên tắc thiết lập hệ thống website "Trường học điện tử"

Hệ thống website "Trường học điện tử" được xây dựng và phát triển dựa trên 3 nguyên tắc:

1/- Cơ sở dữ liệu tập trung tại Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh.

2/- Mỗi đơi vị tham gia hệ thống được cấp quyền quản trị toàn bộ hoạt động trang web đơn vị mình.

3/ Mỗi đơn vị tham gia hệ thống được cấp 01 tên miền theo thể thức: www.misp.vn/tendonvi

Biểu đồ

Số liệu Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trang "Số liệu Phòng Giáo dục và Đào tạo" được xây dựng nhằm tổng hợp, thống kê số liệu của các trường trên địa bàn có tham gia hệ thống website "Trường học điện tử". Số liệu trong trang "Số liệu Phòng Giáo dục và Đào tạo" được hệ thống tự động xử lý và cập nhật dựa trên cơ sở dữ liệu của các trường tham gia hệ thống. Số liệu được tổng hợp ngay khi có các thông tin được cập nhật từ mỗi trường.

Địa chỉ website:

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tìm kiếm:

Danh sách trường học

Có tổng cộng Label trường học được tìm thấy

Bản đồ đường đi

Liên hệ

Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (TTTT&CTGD) là đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. TTTT&CTGD có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố trong lĩnh vực ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông trong giáo dục.

Hoạt động của TTTT&CTGD nhằm xây dựng, tiếp nhận, chia sẻ thông tin, quản lý và sử dụng thông tin, đồng thời phát triển mạng thông tin của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.(Quyết định số 165/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo)

Địa chỉ: 66-68 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1,

Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 10.2)

Điện thoại: (08) 38.291.875

Email: tttt_ctgd@hcm.edu.vn